Патент №4294, 06.07.2022, Патентно ведомство на РБ „Биологично активен продукт“

Пробиотична формула Лактера, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19, включително и бременни жени

 

РЕЗЮМЕ

 

 Пандемията COVID-19 засяга целия свят, ето защо проведеното клинично проучване показва много значима информация. Целта на проучването е да направи оценка на ефекта на пробиотична формула Laktera, съдържаща Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4, върху клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19. Пробиотичната формула Laktera, прилагана в дневна доза от 15-30 г, модулира клетъчния имунитет при пациенти с COVID-19 – увеличава лимфоцитните популации на NK клетките и Т-цитотоксичните лимфоцити и регулира Т-хелперите, което също така съкращава болничния престой и намалява икономическата тежест върху здравните системи и работодателите. В наблюдаваната група няма интубирани или починали пациенти. Прилагането на пробиотична формула Laktera в дневна доза от 30-45 г като част от комплексната лечебна схема за бременни с COVID-19 след 33-та гестационна седмица води до успешен контрол на вирусната инфекция и неусложнено раждане на живородени здрави бебета, незаразени с COVID-19. Успешното лечение на бременни с COVID-19, както и на пациенти в амбулаторни условия показва, че кортикостероидната терапия и комбинациите от антибиотици могат да се сведат до един или два антибиотика чрез добавяне на пробиотична формула Laktera към комплексното лечение. По този начин могат да се намалят вредните ефекти на антибиотичните комбинации и кортикостероидите върху човешкия микробиом. Прилагането на Lactobacillus bulgaricus DWT1 и Streptococcus thermophilus DWT4 като пробиотична имунотерапия може да бъде лекарството на бъдещето срещу вирусни инфекции.