Томбола „Месец на Имунитета“ от 10.11.2020 до 10.12.2020

Томбола „Месец на Имунитета“ от 10.11.2020 до 10.12.2020
7 ноември 2020

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящите Правила за участие в томбола „Месец на имунитета“ с награди ваучери (наричани за краткост „Правила“), определят реда и условията за провеждане на томбола „Месец на имунитета“ за клиентите на „Дафлорн БГ“ ЕООД (наричана за краткост „Томболата“).
 2. Организатор на Томболата е „Дафлорн БГ“ ЕООД (наричан за краткост „Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. Добрич, 9300, ул. Йордан Йовков №8, вх. А ап.7., вписано в Търговския регистър под ЕИК 124649891, търговски обект намиращ се на адрес гр. София, бул. Христо Ботев №23 и електронен магазин на интернет адрес www.daflorn.bg
 3. Период на провеждане на Томболата: от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г. включително.
 4. Наградите от Томболата „Месец на имунитета“ са:
 • 3 бр. ваучери на стойност 100 лв за продукти, предлагани от „Дафлорн БГ“ ЕООД
 • 3 бр. ваучери на стойност 50 лв за продукти, предлагани от „Дафлорн БГ“ ЕООД

Всички клиенти, които са регистрирани като такива в „Дафлорн БГ“ ЕООД и са закупили продукта Лактера Нейчър 250г пробиотична храна за периода от 10.11.2020г. до 10.12.2020г. ще участват в Томболата. Всяка закупена кутия Лактера Нейчър 250г пробиотична храна Ви носи по един фиш с името Ви за Томболата. Например, ако в посочения период сте закупили 5 кутии Лактера Нейчър, то участвате с 5 фиша с името си при теглене на Томболата.  

 1. Участниците в Томболата изрично се съгласяват, че приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват.
 2. Организаторът има право да прекрати временно или постоянно участието в Томболата, в случай че участникът не отговаря на условията за участие.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА Томболатa

 

 1. Участието в Томболата е безплатно и в нея може да се включи всяко Физическо или Юридическо лице – „Клиент“ на Дафлорн БГ ЕООД, който е регистриран като такъв в електронната система на компанията до 10.12.2020 г., включително, т.е. в Томболата могат да участват не само вече регистрирани клиенти, но и новорегистрирани клиенти на Дафлорн БГ ЕООД, които са закупили продукта Лактера Нейчър 250г пробиотична храна в периода на провеждане на Томболата. Всеки Клиент на Дафлорн БГ ЕООД, който е закупил Лактера Нейчър 250г пробиотична храна в периода от 10.11.2020 до 10.12.2020 и е регистриран в електронната система на компанията е Участник в Томболата „Месец на имунитета“.
 2. Клиент по смисъла на настоящите правила е всяко Физическо или Юридическо лице, което е регистриран като такъв в електронната система на Дафлорн БГ ЕООД до 10.12.2020г. За Клиенти Юридически лица, Организаторът ще приеме, че участник в играта е Юридическо лице, когато последното се представлява от законен представител или посочено упълномощено лице за контакт, като във всички случаи наградата се връчва на представител на Юридическото лице.
 3. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени, те ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши Участници.
 4. За да се включи в Томболата, Участникът трябва да закупи Лактера Нейчър 250г пробиотична храна в периода от 10.11.2020 до 10.12.2020г. Участниците в Томболата трябва да запазят фактурата, удостоверяваща покупката за посочения период до връчване на наградите. Ако бъдат изтеглени в Томболата, Участниците трябва да представят фактурата, удостоверяваща покупката на Лактера Нейчър 250г за посочения период.
 5. Един Участник може да спечели само една награда в периода на провеждане на Томболата. В случай че един Участник бъде изтеглен два пъти, втория път на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш Участник.
 6. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез изтегляне на случаен фиш с имената на Участника (за Юридическите лица – на компанията) в присъствието на служителите на Дафлорн БГ ЕООД, Управителя и счетоводителя на компанията. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 11.12.2020г. в 11:00ч в търговския обект на Дафлорн БГ ЕООД, намиращ се на адрес гр. София, бул. Христо Ботев №23 и ще бъде излъчвано на живо на официалната фейсбук страница на компанията на адрес: https://www.facebook.com/daflorn.tochka.bg
 7. Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез имейл съобщение или по телефон, в срок до 2 (два) работни дни след тяхното определяне.
 8. Печелившите Участници следва да окажат необходимото съдействие за получаване на наградата. Печелившите Участници могат да изберат начина за получаване на ваучера – на електронен или физически адрес след представяне на фактурата за закупуване на Лактера нейчър 250г пробиотична храна в периода на провеждане на Томболата.
 9. Награди, неполучени и /или непотърсени, се пазят в срок от 7 (седем) дни от обявяването на печелившите Участници по т. 7. След изтичане на горепосочения срок от 7 (седем) дни, печелившият Участник губи права за получаване на обявената награда.

 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 1. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Томболата или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 2. Организаторът не носи отговорност, при условие че Участник е предоставил неверни, неточни или неактуални данни.
 3. Организаторът не носи отговорност за кореспонденции във връзка с участие, които са се забавили, били са неуспешни или невъзможни, в резултат на независещи от него причини.
 4. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда поради предоставен от Участника грешен или непълен телефонен номер / адрес за връзка, както и в случаи на възникване на технически грешки и т.н. при опит за свързване с него.
 5. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е възпрепятстван да получи наградата си в предвидения за това срок.

 

 

 

ДРУГИ

 

 1. Организаторът ще събира, съхранява и обработва личните данни на Участниците в Томболата при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.
 2. Предоставените от Участниците лични данни ще бъдат използвани от Организатора:
 • за осигуряване на нормалното протичане на Томболата, включително и за получаване на спечелената награда;
 • събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон.
 1. Предоставените от Участниците лични данни ще се обработват за целите на Томболата.
 2. Във връзка с обработването на личните им данни Участниците в Томболата имат право:
 • на информация за това дали техните данни се обработват за целите, за които са предоставени, както и получателите, на които данните се разкриват;
 • да поискат корекция, в случай че обработваните данни са непълни или сгрешени;
 • да поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
 • да поискат пренасянето на предоставените лични данни;
 • по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това;
 • на жалба до надзорен орган, в случай че смятат, че при използването на данните им е нарушена приложимата нормативна уредба.

Повече информация относно обработване на личните данни и реда за упражняване на правата може да намерите на в Политиката за поверителност на дружеството >> https://daflorn.bg/gdp-privacy-policy.html  

 1. Евентуалните спорове между Организатора на Томболата и Участниците в нея се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.
 2. Организаторът си запазва правото по всяко време едностранно да допълва и изменя Правилата, които ще бъдат достъпни през целия период на Томболата на интернет страницата на Дафлорн БГ ЕООД в секция "Новини": https://daflorn.bg/news.html

И на фейсбук страницата на компанията на адрес:

https://www.facebook.com/daflorn.tochka.bg/

 1. Допълнителна информация относно кампанията и условията за участие в Томболата може да се получи чрез отправено запитване на следния имейл адрес: [email protected] На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с кампанията и Томболата.

 

Анонимни жалби и сигнали няма да бъдат разглеждани от Организатора.

22 октомври 2021
Ковид, бременност и пробиотици

Ковид, бременност и пробиотици с д-р Даниела Петрова

прочети още
20 октомври 2021
В РеФреш за здраве участва Проф. Александров!

Гледайте Проф. Александров в предаването РеФреш за пробиотици и рак!

прочети още
5 октомври 2021
Лактера набира популярност!

Семейсъвото на Лактера се увеличава с нови пордукти!

прочети още
28 септември 2021
Пробиотиците при Ковид

Пробиотиците при ковид - д-р Даниела Петрова; Михаела Георгиева; Кристин Настева

прочети още
24 август 2021
Пробив в ковид-терапията при бременност

Д-р Даниела Петрова. Пробив в ковид-терапията при бременност. Алергии и пробиотици.

прочети още
27 април 2021
“Laktera Rose oil” и “Laktera Allergy Free Rose+” са отново на пазара!

Научният съвет на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) даде официално становище, че въз основа на историята на безопасна употреба на Българското розово масло му се дава статут за квалифицирана презумпция за безопасност. 

прочети още
27 април 2021
Знаете ли, че ...?

Знаете ли, че пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат Кашер сертификат, издаден от равин д-р Левингер от Йерусалим!

прочети още
27 април 2021
Знаете ли, че ...?

Знаете ли, че пробиотиците от фамилията “Лактера” вече имат Халал сертификат, издаден от Главното мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в България!

прочети още
27 април 2021
Знаете ли, че ... ?

Знаете ли, че тази година (2021) нашата компания: “Дафлорн” - производител на първия в света пробиотик от воден произход - получи най-високото ниво на международна сертификация в областта на храните - FSSC 22 000 след успешно преминат одит на известната американска компания NQA!

прочети още
6 януари 2021
Професор Александров гост на Миглена Ангелова в CODE HEALTH TV

ЗАСЕКРЕТЕНАТА LACTOBACILLUS BULGARICUS - СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ. Разговор с проф. д-р Н. Александров

прочети още
21 юли 2020
Пробиотик и COVID-19

Хранителна терапия с пробиотици спомага за лечението на коронавируса

прочети още
1 юли 2020
Как пробиотиците могат да повишат имунитета ни?

Гледайте предаването Business Daily по ТВ Европа с участието на Проф. Никола Александров и д-р Даниела Петрова по темата "Как пробиотиците могат да повишат имунитета ни?"

прочети още
29 юни 2020
ЛАКТЕРА АЛЕРДЖИ ФРИ и ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

Европейският патентен офис издаде официален сертификат на Дафлорн ООД за Европейски патент.

прочети още
18 юни 2020
Откриване на ФИРМЕН магазин на Дафлорн!

На 15.06.2020 откри врати ФИРМЕНИЯ магазин на Дафлорн!

прочети още
9 юни 2020
Интервю за пробиотиците в ДарикРадио

През месец март проф. Никола Александров и д-р Даниела Петрова дадоха интервю пред журналистката от Дарик радио Добрич г-жа Топалова.

прочети още
9 юни 2020
Пробиотици в лечението на рака

Индийският професор Палок Айк говори за Lactobacillus bulgaricus DWT1 и лечение на рак

прочети още